Regional info

2019.04.08 

Fukuoka City

「The Fukuoka City Consultation Support Center for Foreign Residents」、A useful guidebook to life in Fukuoka for foreign residents ‘Living in Fukuoka’

On Air: Fukuoka City Information <in English> 2019.4.8 (mon) 8:35~

Currently, there are over 37,000 foreign residents from over 130 countries living in Fukuoka city. To help these foreign residents live in the city as comfortably as possible, city information and medical consultation for foreigners is offered in a number of different languages. And to aid in this, from April 1st of this year, the Fukuoka City Consultation Support Center for Foreign Residents was established.

At the center, residents can receive consultation on residency procedures, medical treatment, social welfare as well as information on giving birth and child care and education, either face to face or on the phone. Staff will provide relevant information and the support that they can or will refer you to the appropriate organization. In addition, specialized consultations, such as on legal matters, immigration, residency and citizenship, as well as psychological counseling, are also offered. These services are offered on weekdays from 8:45 am to 6pm on the first floor of the Fukuoka City International Center in Hakata Ward’s Tenyamachi.

For consultations by phone, the phone number is 092-262-1799. Consultations can be done in English, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepalese, as well as in Thai, Indonesian, Portuguese, Spanish, French, German, Italian, Russian, Tagalog, Malaysian, Burmese and Khmer for a total of 17 available languages.

Fukuoka City has also added new languages to its handbook for foreign residents, called ‘Living in Fukuoka’. To the previously available languages of English, Chinese and Korean, Vietnamese and Nepalese have been added for a total of 5 languages. A Japanese language handbook that foreigners can easily understand, using ‘Easy Japanese’ has also been made, taking into consideration language advice given by Vietnamese and Nepalese students studying in Fukuoka City.

You can download the ‘Living in Fukuoka’ handbook from the Fukuoka City Homepage. Just search for Handbook for Foreign Residents Living In Fukuoka. You can also pick up a copy in each ward's citizen section or citizens' consultation room, the first floor of City Hall in Fukuoka City's Chuo ward in the information plaza or on the first floor of the Fukuoka City International Center in the Fukuoka City Consultation Support Center for Foreign Residents. Please take advantage of these resources as you make your life in Fukuoka.

「福冈市外国人综合咨询支援中心」、外国人的生活手册[リビング イン フクオカ]

On Air: Fukuoka City Information <in Chinese> 2019.4.9 (tue) 8:35~

福冈市,现在有超过130个国家和地域出身、约3万7千人外国人居住。提供多语言情报和面向外国人的医疗环境整备等的[外国人也适合居住和活动的城市建设]正在进行。作为其中的一个环节,今年4月1日(周一)开始,设置了[福冈市外国人综合咨询支援中心]。

在支援中心,有关在留手续,雇佣,医疗,福祉,生产,育儿,孩子教育等生活相关的咨询,会通过面谈或者电话来对应,并会提供适合的情报以及对接相关机构。此外,也接受有关法律咨询,入国,在留,国籍等的咨询,以及心理咨询等专业咨询。地点在博多区店屋町福冈市国际会馆1楼。可利用时间是平日上午8点45分开始,到下午6:00结束.
咨询电话为,092-262-1799(2回)。除了英语,中文,韩语,越南,尼泊尔5种语言以外,还有泰国语,印度尼西亚语,葡萄牙语,西班牙语,法语,德语,意大利语,俄罗斯语,塔加路族人语,马来西亚语,缅甸语,柬埔寨语17种语言对应。

此外,面向福冈市在住外国人的生活手册,[リビング イン フクオカ]也追加了新的语言。在现有的英语,中文,韩语的基础上,增加了越南语和尼泊尔语,共5种语言。从福冈生活的越南和尼泊尔的留学生那里,得到了改善用词的建议,并且在同时标记的日语里采用了简单日语,改成了外国人容易理解的内容。

「リビング イン フクオカ」可以从福冈市的主页上下载。请搜索[福冈市 外国人生活便利手册 越南]。其他的资料也可以从各区的市民课,市民咨询室,福冈市中央区市役所一楼的市情报广场,福冈市国际会馆1楼福冈市外国人综合资讯支援中心等地获取。请活用于您在福冈的生活中吧。

以上,是来自福冈市的通知。

「후쿠오카시 외국인 종합상담지원센터」、외국인을 위한 생활정보집 [리빙 인 후쿠오카]

On Air: Fukuoka City Information <in Korean> 2019.4.10 (wed) 8:35~

후쿠오카시는 현재 130개 이상의 나라와 지역 출신 외국인이 약 3만 7천명이 거주하며, 다국어로 정보를 제공하고 외국인 대상의 의료환경을 정비하는 [외국인도 살기 좋고 활동하기 좋은 도시만들기]를 추진하고 있습니다. 그 일환으로 올해 4월 1일부터 [후쿠오카시 외국인 종합상담지원센터]를 설치했습니다.

센터에서는 체류절차, 고용, 의료, 복지, 출산과 육아, 자녀교육 등 생활에 관한 상담을 대면 또는 전화로 접수받아 적절한 정보를 제공하고 관계기관과 연결합니다. 또한 법률상담, 입국 및 체류, 국적에 관한 상담, 심리 카운셀링 등의 전문상담도 접수받습니다. 장소는 하카타구 덴야마치에 위치한 후쿠오카시 국제회관 1층입니다. 이용가능시간은 평일 오전 8시 45분부터 오후 6시까지입니다.

상담 전화번호는 092-262-1799입니다. 영어, 중국어, 한국어, 베트남어, 네팔어의 5개국어 이외에 태국어, 인도네시아어, 포르투갈어, 스페인어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 러시아어, 타갈로그어, 말레이어, 미얀마어, 크메르어로 총 17개 국어로 대응합니다.

또한 후쿠오카시에 거주하는 외국인을 위한 생활정보집 [리빙 인 후쿠오카]에 새로운 언어가 추가되었습니다. 지금까지의 영어, 중국어, 한국어에 베트남어, 네팔어가 추가되어 총5개국어로 제작되었습니다. 후쿠오카시에서 생활하는 베트남과 네팔 국적의 유학생에게 언어표현의 조언을 받았으며, 쉬운 일본어를 병기해 외국인들도 이해하기 쉬운 내용으로 꾸몄습니다.

[리빙 인 후쿠오카]는 후쿠오카시 홈페이지로도 다운받으실 수 있습니다. [후쿠오카시 외국인을 위한 생활편리장]으로 검색해 보시기 바랍니다. 이밖에도 각 구청의 시민과, 시민상담실, 후쿠오카시 주오구에 위치한 후쿠오카시청 1층 정보플라자, 후쿠오카시 국제회관 1층의 [후쿠오카시 외국인 종합상담지원센터]에서도 배부합니다. 후쿠오카시 생활에 활용하시기 바랍니다.

후쿠오카시에서 안내해 드렸습니다.

Trung tâm hỗ trợ tư vấn cho người nước ngoài thành phố Fukuoka」、Sổ tay tiện lợi về đời sống dành cho người nước ngoài 「Living in Fukuoka」

On Air: Fukuoka City Information <in Vietnamese> 2019.4.12 (fri) 8:35~

Hiện tại, ở thành phố Fukuoka có khoảng 37.000 nghìn người nước ngoài đến từ hơn 130 quốc
gia và vùng lãnh thổ khác nhau đang sinh sống tại đây. Thông qua các hoạt động như là cung
cấp thông tin bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, chuẩn bị môi trường y tế cho người nước ngoài,
thì thành phố Fukuoka đang xúc tiến để tạo nên một thành phố có môi trường sống và làm việc
dễ dàng kể cả đối với người nước ngoài. Là một phần trong kế hoạch đó, thì năm nay vào ngày
1 tháng 4, “Trung tâm hỗ trợ tư vấn cho người nước ngoài thành phố Fukuoka” đã được thành
lập.
Trung tâm sẽ tiếp nhận tư vấn trực tiếp hoặc thông qua điện thoại các vấn đề liên quan đến cuộc
sống ví dụ như là thủ tục cư trú, việc làm, y tế, phúc lợi, sinh con, nuôi dạy con, giáo dục trẻ
em…, trung tâm tư vấn sẽ cung cấp thông tin phù hợp và sẽ chuyển tiếp đến các tổ chức có liên
quan. Hơn thế nữa, trung tâm cũng tiếp nhận tư vấn về pháp lý, tư vấn về nhập cảnh/cư trú/quốc
tịch, cũng như tư vấn chuyên môn ví dụ như tư vấn tâm lý. Địa điểm của trung tâm nằm ở
Hakataku Tenyamachi, tầng 1 của Trung tâm quốc tế thành phố Fukuoka. Thời gian làm việc từ
8:45 sáng đến 6 giờ chiều, từ thứ 2 đến thứ 6.
Số điện thoại hỗ trợ tư vấn là 092-262-1799. Ngoài 5 ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Trung Quốc,
tiếng Hàn Quốc, tiếng Việt Nam, tiếng Nepal, thì trung tâm có thể hỗ trợ bằng tiếng Thái Lan,
tiếng Indonesia, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng
Nga, tiếng Tagalog, tiếng Mã Lai, tiếng Myanmar, tiếng Khmer, tổng cộng gồm 17 ngôn ngữ.
Ngoài ra, cuốn sách hướng dẫn về cuộc sống sinh hoạt có tên là “Living in Fukuoka” dành cho
người nước ngoài sinh sống tại thành phố Fukuoka đã có thêm ngôn ngữ mới. Ngoài tiếng Anh,
tiếng Trung Quốc , tiếng Hàn Quốc thì tiếng Việt Nam và tiếng Nepal đã được thêm vào, tổng
cộng cuốn sách đã được dịch thành 5 ngôn ngữ. Thông qua việc nhận lời khuyên về cách diễn
đạt ngôn ngữ từ các bạn du học sinh người Việt Nam và người Nepal đang sinh sống tại
Fukuoka, và phần tiếng nhật được viết kèm theo cũng được viết bằng “tiếng nhật đơn giản” , thì
đây là một cuốn sách có nội dung dễ hiểu kể cả đối với người nước ngoài.
Bạn có thể tải cuốn sách “Living in Fukuoka” từ trang web của thành phố Fukuoka. Bạn hãy thử
tìm kiếm bằng một số từ khoá như là “Fukuokashi, gaikokujin notameno seikatsubenrichou,
betonamu”. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận cuốn sách này tại ban công dân/phòng tư vấn công
dân của các quận, hoặc là khu vực thông tin thành phố nằm ở tầng 1 của toà nhà thị chính thành

「फुकुओका शहर परामशर् सहयोग संस्था」、िवदेशीहरुका लािग सुिबधाजनक जीवन िबताउन बनाइएको पुिस्तका “ Living in Fukuoka”

On Air: Fukuoka City Information <in Nepali> 2019.4.11 (thu) 8:35~

Love FM भा विदेशीहरुका रागि जायी जानकायी [Fukuoka City Information]
प्रसायण बाषा : English, Chinese, Korean, Nepali य Vietnami
प्रत्मेक बाषा ३ मभनेट/ हयेक भहहनाको दोस्रो हप्ता, सोभफाय देखि शुक्रफाय बफहान ८:३५ देखि प्रसायण
हार, पुकुओका शहयभा, १३० बन्दा फढी देशहरुका रिबि ३७,००० विदेशीहरु फसोिास िदै आइयहेका छन् | मथासम्बि, पुकुओकाभा विदेशीहरुराई फस्न सहज िाताियण फनाउनका रागि विमबन्न बाषाभा शहयको जानकायी तथा स्िास््म सम्फन्न्ध ऩयाभशशहरु प्रदान िदै आइयहेको छ | मसराई थऩ सशक्त ऩानश, मो िषशको पवप्रर भहहनाको १ तारयकदेखि विदेशीहरुका रागि पुकुओका शहय ऩयाभशश सहमोि सॊस्था, Fukuoka City Consultation Support Center for Foreign Residents” स्थाऩना िरयएको छ |
मस सॊस्थाभा, बेटेय मा पोन भापशत फसोिासको प्रककमा, योजिायी, स्िास््म, सभाज कल्माण साथसाथै प्रसुतत, मशशु स्माहाय य मशऺा जस्ता बफषमहरुभा ऩयाभशश प्रदान िदशछ | केन्रका कामशकताशरे उऩमुक्त जानकायी हदनुका साथै सक्ने सहमोि ऩतन िदशछ मा तऩाईंराई सम्फन्न्धत सॊस्थाभा Refer ियाउॅछ | मसका पततरयक्त, विशेष ऩयाभशशहरु जस्तै कानुनी ऩयाभशश, फसाईंसयाई, फसोिास, नािरयकता तथा भानमसक ऩयाभशशहरु ऩतन उऩरब्ध ियाईन्छ | मी सुबफधाहरु, Hakata िार्शको Tenyamachi भा यहेको “Fukuoka City International Foundation” को ऩहहरो तल्राभा सोभफायदेखि शुक्रफायसम्भ बफहान ऩौने ९ देखि फेरुका ६ फजेसम्भ उऩरब्ध ियाईन्छ |
पोन भापशत ऩयाभशशका रागि, पोन नम्फय ०९२-२६२-१७९९ |
English, Chinese, Korean, Vietnami, Nepali – ५ बाषाहरु फाहेक, Thai, Indonesian, Portuguese, Spanish, French, German, Italian, Russian, Tagalog, Malaysian, Burmese य Khmer िरय जम्भा १७ बाषाहरुभा ऩयाभशश प्रदान िरयन्छ|
मस पततरयक्त, पुकुओकाभा फसोिास िने विदेशीहरुका रागि फनाइएको ऩुन्स्तका “ Living in Fukuoka” भा नमाॉ बाषाहरु थवऩएको छ | हारसम्भ English, Chinese य Korean बाषाभा उऩरब्ध बएकोभा Vietnami य Nepali बाषा ऩतन थऩेय जम्भा ५ बाषाभा उऩरब्ध हुनेछन् | पुकुओकाभा फसोिास िदै आएका Vietnami य Nepali विद्माथॉहरुफाट प्राप्त बाषा सम्फन्न्ध सुझािको आधायभा, विदेशीहरुरे सन्जरै फुझ्न सक्ने िरय सयर जाऩानी बाषा ऩुन्स्तका “やさしい日本語” तमाय िरयएको छ |
“ Living in Fukuoka” ऩुन्स्तका, पुकुओका शहयको होभऩेजभा उऩरब्ध छ | तऩाईंरे नेटभा “Handbook for Foreign Residents Living in Fukuoka” बतन िोन्ज, होभऩेजफाट मो ऩुन्स्तका सन्जरै र्ाउनरोर् िनशसक्नुहुन्छ |
मसको पततरयक्त, प्रत्मेक िार्शको Citizen Section िा नािरयक ऩयाभशश कामाशरम, पुकुओका शहयको Chuo िार्शभा न्स्थत City Hall को ऩहहरो तल्राभा यहेको “Information Plaza” िा Fukuoka City International Foundation” को ऩहहरो तल्राभा यहेको विदेशीहरुका रागि ऩयाभशश केन्रभा ऩतन प्रततकवऩ प्राप्त िनश सक्नुहुन्छ | पुकुओका शहयभा फसोिास िनश पिश्म मसको उऩमोि िनुशस् |
मो सुचना पुकुओका शहयफाट जायी िरयएको गथमो |

Back