Regional info

2019.04.22 

Foreign Student Taught Language Classes (Participant Recruitment)

「A 10-day Holiday Schedule of Fukuoka City International Center 」「Foreign Student Taught Language Classes (Participant Recruitment)」

On Air: Fukuoka City International Center Information <in English> 2019.4.22(mon) 8:35~

In Hakata Ward’s Tenyamachi, on weekdays from 8:45 am to 6 pm, at the Fukuoka City International Center, foreign residents of the city can receive information on matters pertaining to life in Fukuoka in a number of different foreign languages.

May 1st, 2019 will be a national holiday to mark the ascension of the new Emperor to the throne. The period between April 27th to May 6th will be a ten day holiday. Please be aware that the Fukuoka City International Center will be closed during that period. However you will be able to access our homepage at www.fcif.or.jp.

And, there is also an announcement about Foreign Student Taught Language Classes. These classes are currently accepting additional students for Korean and Chinese language classes including Cantonese, as well as for a number of Asian-Pacific languages such as Khmer, Nepalese, Malaysian, Mongolian, and Burmese.
These courses where you can not only learn about a foreign language but also about each country’s culture and society, taught by international exchange students, are available for all ages and occupations.

Classes are offered at the Fukuoka City International Center. It's just a 5 minute walk from the Fukuoka City Nakasu-Kawabata subway station. Classes start in May this year and run through February of next year! That's a full 10 month, 40 class opportunity! And it's only 32,400 yen, tax included, for a full year's courses!

Seats are awarded on a first come first-served basis and classes will be closed when seats are filled. For further information on available seats, please contact the Fukuoka City International Foundation at 092-262-1744 or take a look at the foundation’s homepage.
This program is waiting for you to apply!

That was an announcement from the Fukuoka City International Center.

「福冈市国际会馆五一黄金周10连休通知」、「跟着留学生学外语教室」受讲生追加募集」

On Air: Fukuoka City International Center Information <in Chinese> 2019.4.23(tue) 8:35~

位于博多区店屋町的「福冈市国际会馆」,平日从早上8点45分开始到傍晚6点,提供外国人需要的有关福冈生活的各种各样多语言情报。

因新天皇即位,2019年5月1日是休息日。4月27日到5月6日是10连休。请注意,在此期间,福冈市国际会馆也将休息。福冈市国际会馆主页为 www.fcif.or.jp 【※2回】

此外,「跟着留学生学外语教室」2019年度受讲生正在追加募集。
外国语教室除韩语,中文以外,还可以学到广东语,柬埔寨语,尼泊尔语,马来西亚语,蒙古语,缅甸语等,以亚洲太平洋为中心的各种各样的语言。
来自各行各业的不同年龄层和职业的人,通过跟讲师留学生交流,不止可以学习到语言,还可以学习到各个国家和地区的不同文化和社会风俗等。

场所是福冈地铁中洲川端站下车走路5分钟的福冈市国际会馆。授课期间是从2019年5月到2020年2月的10个月之间,一共40次讲座。讲座费用是含税32400日元。

报名根据先后顺序,满员为止。
关于报名剩余名额情况,请确认主页或者致电福冈よかトピア国际交流财团
092-262-1744【※2回】 进行咨询。期待大家的报名。

以上,是来自福冈国际会馆的通知。

 

골든위크 10일 연휴 후쿠오카시 국제회관 휴관 안내,유학생이 지도하는 외국어교실

On Air: Fukuoka City International Center Information <in Korean> 2019.4.24(wed) 8:35~

하카타구 덴야마치에 위치한 [후쿠오카시 국제회관]은 평일 오전 8시 45분부터 오후 6시까지 외국인 여러분의 후쿠오카 생활에 필요한 다양한 정보를 다국어로 제공해 드립니다.

2019년 5월1일은 새로운 일왕의 즉위가 있는 날로 국경일입니다.
이에 따라 4월 27일부터 5월 6일까지 열흘에 이르는 장기연휴가 됩니다.
후쿠오카시 국제회관도 이 기간은 휴관하므로 주의하시기 바랍니다.
후쿠오카시 국제회관의 홈페이지는 www.fcif.or.jp입니다.

그리고 현재 ‘유학생이 지도하는 외국어교실’ 2019년도 수강생을 추가 모집합니다.
한국어와 중국어 이외에 광둥어, 캄보디아어, 네팔어, 말레이어, 몽골어, 미얀마어 등
아시아 태평양을 중심으로 한 다양한 언어를 배우는 교실입니다.
폭넓은 연령과 직업을 가진 분들이 강사인 유학생과 교류를 통해 언어뿐만 아니라 각국과 지역의 문화와 사회 등도 배우실 수 있습니다.

장소는 후쿠오카 시영지하철 나카스카와바타역에서 도보 5분 거리의
후쿠오카시 국제회관입니다. 수강기간은 2019년 5월부터 2020년 2월까지
10개월간 40회 강좌로 수강료는 세금을 포함해 연간 32,400엔입니다.

신청은 선착순으로 접수 받으며, 정원이 차는 대로 참가신청을 마감합니다.
모집상황 등은 홈페이지로 확인하시거나 후쿠오카 요카토피아 국제교류재단
092-262-1744(2번) 으로 문의해 주세요.
여러분, 많이 응모해 주시기 바랍니다.

후쿠오카시 국제회관에서 안내해 드렸습니다.

Fukuoka City International Center को १० दिन बबिाको सुचना,वििेशी विद्यार्थीहरुऱे पढाइने वििेशी भाषा कऺाहरुमा र्थप विद्यार्थीहरुको भनाा

On Air: Fukuoka City Information <in Nepali> 2019.4.25 (thu) 8:35~

Hakata ward को Tenyamachi मा स्थर्थत Fukuoka city international center मा सोमबारिेखि शुक्रबार, बबहान पौने ९ िेखि बेऱुका ६ बजेसम्म बबिेशीहरुका ऱागग अत्यािश्यक, फुकुओकामा जीिनयापनको बारेमा विसभन्न जानकारीहरु बहुभाषाहरुमा प्रिान गिै आइरहेको छ |

२०१९ साऱ मे को १ ताररक जापानमा नयाॉ राजाको चयन हुने भएकोऱे बबिा हुन्छ | यस बाहेक अवप्रऱ २७ ताररकिेखि मे को ६ ताररकसम्म ऱगातार बबिा हुनेछन् | Fukuoka city international center मा पनन त्यस समयमा बबिा हुने भएकोऱे कृपया सजग रहनुहोऱा | र्थप जानकारी Fukuoka city international center को होमपेजबाट प्राप्त गना सक्नुहुन्छ | Fukuoka city international center को होमपेज www.fci.org.jp हो |

यस अनतररक्त, हाऱ वििेशी विद्यार्थीहरुऱे पढाइने वििेशी भाषा कऺाहरुको २०१९ साऱको ऱागग र्थप विद्यार्थीहरु भनाा सऱईिैछ | Korean र Chinese बाहेक Cantonese, Khmer, Nepali, Malaysian, Mangolian र Burmese जथता एसशया प्रशान्तमा केस्न्ित गरर विसभन्न भाषाहरु पढाईन्छ |
बबसभन्न उमेर र पेशा भएका व्यस्क्तहरुऱाई वििेशी विद्यार्थीहरुद्िारा पढाइने यो कऺामा भाषा मात्र नभई प्रत्येक िेश र ऺेत्रको सॊथकृनत र समाज आदिका बारेमा जानकारीहरु पनन प्रिान गररन्छ |

यी कऺाहरु Fukuoka city international center मा अिस्थर्थत छ | फुकुओका नगरपासऱका subway Nakasu Kawabata थटेशनबाट केिऱ ५ समनटको पैिऱमा पछा | यो कोसामा, २०१९ साऱको मे िेखि २०२० साऱको फेब्रुअरीसम्मको १० मदहनाको अिगि सभत्र ४०पाठ हुन्छन् | Tution शुल्क कर सदहत ३२,४०० yen हो |

पदहऱे बुझाएका आिेिनहरुऱाई प्रार्थसमकता दिइन्छ र कोटा पररपूनता हुने बबनतक्कै बन्ि गररन्छ | िाऱी कोटा आदिको बारेमा बुझ्न होमपेजमा जाॉच गनुाहोस् िा Fukuoka Yoka Topia International Foundation मा सम्पका राख्नुहोस्| फोन नम्बर ०९२-२६२-१७४४ | ०९२-२६२-१७४४ |
हामी तपाईंको आिेिनको ऱागग पखिारहेका छौँ |

यो सुचना Fukuoka city international center बाट जारी गररएको गर्थयो |

「Thông báo nghỉ Tuần lễ vàng 10 ngày của Trung tâm quốc tế thành phố Fukuoka」,Tuyển thêm học sinh cho 「Lớp học ngoại ngữ từ sinh viên nước ngoài」

On Air: Fukuoka City Information <in Vietnamese> 2019.4.26 (fri) 8:35~

Trung tâm quốc tế thành phố Fukuoka nằm ở Hakataku Tenyamachi làm việc từ 8:45 sáng đến 6 giờ chiều các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6. Đây là trung tâm rất cần thiết cho người nước ngoài, cung cấp rất nhiều thông tin liên quan về cuộc sống sinh hoạt ở Fukuoka bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Ngày 1 tháng 5 năm nay 2019 sẽ là ngày kế vị ngôi vua của thiên hoàng mới nên ngày này trở thành ngày lễ. Chính vì vậy, từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5 sẽ là 10 ngày nghỉ liên tiếp. Các bạn hãy chú ý là Trung tâm quốc tế thành phố Fukuoka cũng sẽ nghỉ trong khoảng thời gian này. Mặt khác, trang website của Trung tâm quốc tế thành phố Fukuoka là www.fcif.or.jp

Hơn thế nữa, hiện tại trung tâm đang tuyển thêm học sinh cho “Lớp học ngoại ngữ từ sinh viên nước ngoài” niên khoá 2019. Ngoài tiếng Hàn Quốc và tiếng Trung Quốc thì đây là các lớp học rất nhiều ngôn ngữ khác nhau mà chủ yếu là tập trung ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, ví dụ như là tiếng Quảng Đông, tiếng Campuchia, tiếng Nepal, tiếng Mã Lai, tiếng Mông Cổ, tiếng Myanmar… Thông qua việc giao lưu với giáo viên là du học sinh, thì không chỉ ngôn ngữ, mà mọi người còn có thể học về văn hoá, xã hội của nước đó.

Địa điểm của lớp học này nằm ở Trung tâm quốc tế thành phố Fukuoka, cách ga tàu điện ngầm Nakasukawabata khoảng 5 phút đi bộ. Khoảng thời gian học bắt đầu từ tháng 5 năm 2019 cho đến tháng 2 năm 2010, gồm 40 buổi học trong vòng 10 tháng. Học phí đã bao gồm thuế là 32,400 yên.

Số lượng đăng kí sẽ được tiếp nhận theo thứ tự, và sẽ tự kết thúc sau khi đủ số lượng đăng ký.
Nếu bạn muốn kiểm tra tình trạng chỗ trống thì có thể xem tại website của trung tâm hoặc có thể liên lạc đến Quỹ giao lưu quốc tế Fukuoka Yoka Topia theo số điện thoại 092-262-1744.
Chúng tôi rất mong chờ sự đăng ký từ các bạn.

Và đây là thông tin từ Trung tâm quốc tế thành phố Fukuoka.

Back